Najdôležitejšie priority na roky 2017 - 2022

Ak mi ľudia opäť vyjadria dôveru a poveria ma vykonávaním funkcie predsedu Prešovského samosprávneho kraja, budem pokračovať v začatých aj nových projektoch rozvoja a stability, z ktorých budú mať prospech všetky generácie. Prácu pre náš región som vždy zakladal na spolupráci s každým, kto chcel a vedel pomôcť, a na týchto pilieroch chcem stavať aj v najbližších piatich rokoch.

V práci pre Prešovský kraj budem klásť dôraz na 7 kľúčových priorít:

Rozvoj cestnej siete II. a III. triedy a urýchlenie výstavby diaľnic

Pokračovanie rozvoja regionálnej cestnej siete je samozrejmosťou. Budeme ako doteraz maximálne investovať do opravy ciest II. a III. triedy tak z vlastných zdrojov, ako aj zdrojov Európskej investičnej banky a grantov. Ako poslanec NR SR využijem všetky možnosti pri urýchlení výstavby rýchlostnej cesty R4 medzi Slovenskom a Poľskom a pri pokračovaní výstavby D1. Ekonomický rozvoj kraja je závislý od kvalitného cestného spojenia, a to je dôvod, pre ktorý v tejto práci nemôžeme poľaviť.

Posilnenie cezhraničnej spolupráce s Poľskom, ktoré sa prudko ekonomicky rozvíja

Máme rozbehnutých viacero projektov v oblasti turistického ruchu, kultúrnej výmeny, ale aj vytvorenia novej infraštruktúry na slovensko-poľskej pútnickej ceste v rámci medzinárodnej iniciatívy Svätomariánska púť - Svetlo z východu. Tieto, ale aj mnohé ďalšie naplánované projekty posilnia obchodnú výmenu medzi Prešovským krajom a najmä Podkarpatským a Malopoľským vojvodstvom.

Trvalá podpora stredného školstva, športových a kultúrnych aktivít mládeže

Rodiny v produktívnom veku musia mať istotu, že o ich deti je dobre postarané, kým otcovia a matky tvrdo pracujú, aby uživili a vychovávali najmladšiu generáciu. Preto sa ešte viac sústredím na kvalitné školstvo, vzdelávanie a prípravu absolventov pre reálnu prax a aktivity pre mladých ľudí vrátane podpory budovania moderných športovísk.

Neustále zvyšovanie kvality starostlivosti o seniorov

Rozvoj a stabilita sa prejavujú aj v kvalite sociálnej starostlivosti. Našim otcom a matkám vďačíme za veľa a dnes je na nás, aby sme sa o nich dôstojne postarali. Budem pokračovať v neustálom zvyšovaní sociálnej starostlivosti pre tých, ktorí to potrebujú.

Pokračovanie úspešného partnerstva s Európskou investičnou bankou

Získavanie lacných a dostupných finančných prostriedkov je kľúčovou súčasťou rozvoja a stability. V tejto oblasti je naším dominantným partnerom Európska investičná banka. Budem aj naďalej pripravovať kraj na to, aby sme mali dostatok zdrojov aj po tom, čo Slovensko prestane čerpať eurofondy a zároveň dbať o to, aby sme nezadlžovali budúce generácie.

Znižovanie energetickej náročnosti kraja a samospráv

Budem pokračovať v práci na koncepte Energetickej agentúry SMART regiónu Prešovského samosprávneho kraja, ktorý pomôže znižovať energetické náklady v budovách kraja, samospráv a ušetrené peniaze investovať do iných dôležitých projektov. Múdre riešenia v oblasti úspory energií pomôžu nielen ušetriť peniaze, ale aj zatepliť školy, škôlky, domovy sociálnych služieb či úrady, vytvoriť v týchto zariadeniach zdravšie podmienky a chrániť životné prostredie.

Podpora Prešovskej kreatívnej fabriky

Výsledkom dobrej spolupráce PSK s mestom Prešov je vytvorenie Prešovskej kreatívnej fabriky, ktorej cieľom je udržanie zamestnanosti a tvorba pracovných miest v oblasti kreatívneho priemyslu. Budem zo všetkých síl podporovať talenty, aby mohli efektívne zúročiť svoje zručnosti a schopnosti a zároveň prispieť k rozvoju a stabilite nášho kraja. Inovácie vo všetkých oblastiach sú budúcnosťou celého sveta aj Prešovského kraja.